• Spanningsveld tussen gemeenten en schuldenbewind gefinancierd met bijzondere bijstand

  Nalatenschapscoaching

  Arbeidsmarkt in balans: stimulans?

  Een computer kan ons werk niet doen. Het is mensenwerk

  Overal kan iets misgaan, ook bij de rechtspraak in Nederland

  Insolventierecht, driemaal is scheepsrecht?

  Help, mijn werknemer heeft schulden!

  Bouwkundige keuring standaard in koopcontract

  Nieuwe wetgeving helpt curator bij aanpak faillissementsfraude

  Indexering alimentatie 2018

  Recht op uitbetaling van vakantiedagen bij ziekte

  Digitaal procederen

  Verplichte minimale reservering vereniging van eigenaars vve

  Nieuwe ontwikkelingen in het “nieuwe” arbeidsrecht

  Zijn huwelijke voorwaarden nog wel nodig?

  Groenewegen Rally 2017

  De vader die niet de vader is

  Geen ergernissen bij uitwinning van zekerheden

  Samen gedeeld of gedeeltelijk samen?

  Nalatenschap met daarin een woning: bezwaar tegen de woz-waarde is mogelijk

  Praten of procederen bij een conflict?

  Wat te doen bij letselschade?

  De maîtresse

  Nieuw huwelijksvermogenrecht per 1 januari 2018 geen huwelijkse voorwaarden meer nodig

  Immateriële schadevergoeding aanbieding diensten advocaat beëindiging wettelijke schuldsanering

  Wie is gerechtigd tot uw levensverzekeringuitkering

  Blijf van mijn bedrijf!

  De meerwaarde- of winstdelingsclausule

  Gemeenschap van goederen niet langer de standaard

  Zonder ingebrekestelling geen herstelkosten

  Formulering betalingstermijn aanmaningsbrieven

  Verruiming begrip bouwterrein in de btw

  Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

  Uw bedrijf en de Omgevingswet

  (On)mogelijkheid tot voorwaardelijke ontbinding

  Uitstel handhaving Wet DBA

  De (on)mogelijkheid van annulering tijdens een manische depressie

  Indexering alimentatie 2017

  Belastingvrije schenking van een ton in 2017

  Het einde van het pensioen in eigen beheer in zicht?

  Groenewegen Advocaten & Notarissen ziet positieve tendens

  Discussie over toepasselijkheid algemene voorwaarden

  Betere bescherming erfgenamen tegen schulden

  Rechtsgeldigheid pandrechten bij een faillissement

 • Spanningsveld tussen gemeenten en schuldenbewind gefinancierd met bijzondere bijstand

  Al langere tijd houdt de schuldhulpverlening de gemoederen bezig. In de media krijgen de professionele bewindvoerders (beschermingsbewind) het voor de kiezen: de kwaliteit van commerciële bureaus zou niet overhouden en de controle schiet te kort volgens gemeenten.

  Maar wie is nu verantwoordelijk voor het verlenen van een minnelijke c.q. wettelijke schuldhulptraject en de controle hierop.

  Per 1 juli 2012 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Voorheen was de invulling van schuldhulpverlening een gemeentelijke aangelegenheid, waardoor Schuldhulpverlening was gebaseerd op richtlijnen van o.a. de NVVK en Gemeentelijk Beleid. De kaderwet betekent dat invulling nog steeds per gemeente kan verschillen. Wanneer inwoners van een gemeente problematische schulden hebben kunnen zij zich kosteloos melden bij de gemeente. Afhankelijk van de betreffende gemeente wordt de aanvraag door de eigen schuldhulp afdeling afgehandeld of worden zij doorverwezen naar de samenwerkende partners, bijvoorbeeld gemeentelijke kredietbanken.

  De bezuinigingen op de gemeentelijke schuldhulpverlening, de aanscherping voor de eisen om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering  en de economische crisis zorgden ervoor dat steeds meer mensen te maken kregen met problematische schulden.  Om deze mensen toch te helpen werden zij veelal doorverwezen naar beschermingsbewindvoerders, het zogenaamde schuldenbewind. Deze bewindvoering kost gemeenten handen vol geld omdat zij in de vorm van bijzondere bijstand de kosten van beschermingsbewindvoerders betalen.  De discussie van dit moment  vloeit dan ook voort uit het feit dat gemeenten wel de kosten hebben, maar geen enkele invloed hebben op de controle van de kwaliteit. De controle van de bewindvoerders ligt namelijk bij de rechtbank. Het Landelijk Kwaliteitsbureau controleert jaarlijks de bedrijfsvoering van beschermingsbewindvoerders. Toch ervaren gemeenten dat er veel misgaat en dat zij niet kunnen ingrijpen. De VNG wil dat gemeenten zelf weer de leiding krijgen bij het helpen van mensen met grote schulden.

  Op grond van artikel 48 Wet op Consumentenkrediet (WcK) is schuldbemiddeling alleen toegestaa

  a) om niet;

  b) door gemeenten, gemeentelijke kredietbanken of andere door gemeenten gehouden instellingen, die zich krachtens hun doelstelling met schuldbemiddeling bezighouden;

  c) door advocaten, curatoren en bewindvoerders ingevolge de Faillissementswet of ingevolge artikel 383, zevende lid, dan wel artikel 435, zevende lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, notarissen, deurwaarders, registeraccountants en accountants-administratieconsulenten;

  d) door natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel categorieën daarvan, aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur.

  In onze WSNP praktijk komen wij een verscheidenheid tegen van doorlopen minnelijke schuldhulptrajecten.  Maar in de praktijk merken wij dat er maar weinig beschermings-bewindvoerders met schuldenbewind een verzoekschrift WSNP indienen. Meestal wordt na stabiliseren van de inkomsten en uitgaven alsnog een schuldhulptraject opgestart via de gemeentelijke weg. Wilt u als beschermingsbewindvoerder meer weten over de mogelijkheden om een WSNP verzoek in te dienen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wellicht dat wij u verder kunnen helpen.

  Anja Ambergen

   

  Ton van Geenhuizen, Arnold Zwaagstra en Anja Ambergen zijn bewindvoerders van Groenewegen Advocaten en Notarissen te Heerenveen, actief op het terrein van schuldhulpverlening en belast met de uitvoering van de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP).

   

  Dit artikel is geplaatst op 17 mei 2018